Deska kompozytowa szczotkowana M/L grafit 25x160x3000

  • Kod produktu: gamrat_szczotkowana_grafit
  • Dostępność: 1000
  • 114.60zł

  • Cena brutto: 114.60zł

Cena za metr bieżący: 38.20 zł
Jeżeli jesteś zainteresowany kupnem produktu w dowolnym wymiarze na metry bieżące, skontaktuj się z nami:
Kliknij tutaj


Dostępne opcje


Wysokość: 25 mm

Szerokość: 160 mm

Długość: 3000 mm

Waga: 8.1 kg/sztuka

Waga: 2.7 kg/m.b.

 

Czas oczekiwania 1 tydzień.

GWARANCJA JAKOŚCI udzielana jest na okres:
3 lat w zakresie:
- zachowania właściwości mechanicznych,
- pęknięć,
- deformacji,
25 lat w zakresie:
- gnicia i butwienia wynikającego z działań grzybów i bakterii,
- zniszczenia wynikającego z działania owadów (termity),
licząc od daty zakupu zgodnie z wystawioną fakturą VAT.

WARUNKI GWARANCJI:
1. Gwarancja jest ważna tylko dla profili kompozytowych zamontowanych na terenie Unii Europejskiej.
2. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek:
- niewłaściwego montażu niezgodnego z instrukcją montażu GAMRAT,
- niewłaściwego obchodzenia się z rzeczą,
- uszkodzeń spowodowanych przez zdarzenia losowe,
- uszkodzeń spowodowanych przez osoby trzecie.
3. Gwarancją nie są objęte:
- zmiany, odkształcenia, pęknięcia itp. wynikające z nadmiernego przeciążenia lub spowodowane na skutek uderzenia lub statycznego obciążenia,
- zmiany wynikające z normalnego zużycia podczas eksploatacji, np. mechaniczne porysowania, plamy powstałe podczas działania czynników tłustych, kwasów, ługów, roztworów żrących itp.,
- zmiana geometrii układu wynikająca z ruchu terenu, na którym posadowiony jest system tarasowy jak również wynikająca z niewłaściwego osadzenia czy montażu,
- zmiany wymiarów produktu występujące po zamontowaniu a wynikające z rozszerzalności materiału wraz ze zmianą temperatury,
- zmiana koloru, struktury czy odcienia wynikająca z procesu sezonowania (starzenia) oraz nierównomiernego działania czynników atmosferycznych, zwłaszcza wynikająca np. z nierównomiernego naświetlania w tym samym czasie fragmentu powierzchni,
- różnice kolorystyczne czy wizualne pomiędzy wyrobami pochodzącymi z różnych partii produkcyjnych,
- zmiany wynikające z oddziaływania środowiska np. zanieczyszczone powietrze, kwaśne deszcze, glony, pleśnie itp.,
- zmiany wynikające z zastosowania środków do konserwacji czy czyszczenia innych niż zaleca producent,
- zmiany wynikające z działań siły wyższej: powódź, pożar, huragan, osiadanie gruntu, itp.
4. Gwarant zastrzega sobie prawo zaprzestania produkcji wyrobu, jego modyfikacji oraz zmiany palety kolorystycznej.
5. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności, gdy w przypadku wymiany produktu będzie się on różnił kolorem od pozostałych wcześniej zamontowanych elementów systemu.
6. W przypadku stwierdzenia wady systemu Nabywca zobowiązany jest niezwłocznie – maksymalnie do 14 dni od wykrycia wady – złożyć pisemną reklamację u bezpośredniego sprzedawcy, podając opis oraz rodzaj zastrzeżeń. Do w/w pisma należy obligatoryjnie dołączyć oryginał niniejszej gwarancji oraz oryginał dokumentu zakupu.
7. Gwarant w celu weryfikacji zgłoszonych roszczeń może zażyczyć sobie dokonania oględzin na miejscu montażu w terminie ustalonym przez Strony oraz poprosić o dodatkowe informacje czy wyjaśnienia. Odmowa przeprowadzenia oględzin lub brak wyjaśnienia zgłoszonych kwestii niezbędnych do oceny zgłaszanych roszczeń skutkuje nieuwzględnieniem zgłoszonej reklamacji.
8. Kupujący po stwierdzeniu wady jest zobowiązany do pozostawienia produktu w sposób nienaruszony aż do momentu podjęcia decyzji przez Gwaranta o dalszym sposobie postępowania. Dokonanie jakichkolwiek zmian, czyszczenia, naprawy bez zgody Gwaranta skutkuje automatycznym wygaśnięciem uprawnień z tytułu niniejszej Gwarancji.
9. W przypadku uznania roszczeń gwarancyjnych polegających na wymianie lub zwrocie towaru Nabywca zobowiązuje się do przygotowania materiału w sposób umożliwiający sprawny i bezpieczny transport.

OBOWIĄZKI GWARANTA
1. Gwarant określi pisemnie tok postępowania reklamacyjnego w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia do Gamrat S.A.
2. W przypadku uznania reklamacji Gwarant może obniżyć cenę towaru, wymienić towar na wolny od wad lub w przypadku braku możliwości dostarczenia takiego samego produktu dostarczy produkt zastępczy spełniający podobne właściwości.
3. Wszelkie koszty poza kosztami transportu (montaż, demontaż, składowanie, itp.) nie są objęte gwarancją.
4. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.