• Deska tarasowa Lenta 22x140x2800mm rustykalny

Deska tarasowa Lenta 22x140x2800mm rustykalny

  • Kod produktu: Deska_tarasowa_Lenta_rustykalny
  • Dostępność: 1000
  • 132.59zł

  • Cena brutto: 132.59zł


GWARANCJA NA ELEMENTY KOMPOZYTU DREWNA DRUGIEJ GENE
RACJI LENTA
Firma CRC S.C. udziela gwarancji na system tarasowy
 Lenta na okres 15 lat na warunkach niżej
określonych.
Gwarancja jest udzielona Nabywcy będącemu końcowym
użytkownikiem nieruchomości
mieszkalnej lub nabywcy komercyjnemu i dotyczy wyłą
cznie wad występujących w produktach
Lenta. Swoim zakresem obejmuje pękanie, rozwarstwia
nie, gnicie oraz zagrzybienie w trakcie
użytkowania tarasu zgodnie z zaleceniami Producenta
.
ZASADY GWARANCJI
1.
Decydującym i nieodzownym wymogiem zachowania gwara
ncji jest zastosowanie się do zaleceń
poprawnego montażu oraz przestrzeganie prawidłowej
pielęgnacji systemu tarasowego Lenta.
2.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych pows
tałych w wyniku uderzenia ciał obcych,
nieprawidłowego składowania, wadliwego montażu oraz
 użytkowania niezgodnego z
przeznaczeniem.
3.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, których przyczyną
 było wystąpienie klęsk żywiołowych.
4.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w nastę
pstwie wad konstrukcyjnych budynków na
których został zamontowany system tarasowy.
5.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wynik
u przygotowania niewłaściwej konstrukcji
pod system tarasowy.
6.
Gwarancja nie obejmuje różnic kolorystycznych międz
y wyrobami z różnych partii produkcyjnych.
7.
Producent ma prawo przeprowadzić oględziny miejsca,
 na którym zamontowane są reklamowane
elementy.
8.
Podstawą do złożenia reklamacji jest przedstawienie
 dowodu zakupu produktu.
9.
Zgłoszenie reklamacji musi nastąpić nie później niż
 7 dni od momentu stwierdzenia wady, w
przeciwnym razie gwarancja wygasa.  
10.
Zgłoszenie reklamacji do Producenta dokonuje się za
 pośrednictwem Dystrybutora (jeśli materiał
został zakupiony za jego pośrednictwem) lub bezpośr
ednio przesyłając Zgłoszenie Reklamacyjne
pocztą na adres Producenta lub mailem na adres e-ma
il: [email protected]  
11.
Producent rozpatruje prawidłowo złożone reklamacje
w terminie do 14 dni roboczych. Po
zakończeniu czynności związanych z rozpatrywaniem r
eklamacji i po uznaniu roszczenia za
uzasadnione, Producent realizuje swoje obowiązki wo
bec Kupującego w terminie do 21 dni
roboczych. Termin rozpatrzenia i wykonania reklamac
ji może ulec wydłużeniu w uzasadnionych
przypadkach.
12.
Okres gwarancji zaczyna się z dniem wystawienia dow
odu zakupu (paragonu/faktury).
13.
Gwarancja obejmuje terytorium Unii Europejskiej.
14.
Wszystkie koszty poniesione przez Nabywcę (demontaż
, itp.) nie są objęte gwarancją.  
15.
Pozostałe kwestie nie uregulowane w Gwarancji regul
uje prawo powszechne RP.
16.
Integralną część niniejszych warunków gwarancyjnych
 stanowią wytyczne montażowe, dostępne na
stronie internetowej www.lentadeck.com.