Deska kompozytowa szlifowana antracyt 22x140x2400

  • Kod produktu: standard_szlifowana_antracyt
  • Dostępność: 1000
  • 51.12zł

  • Cena brutto: 51.12zł

Cena za metr bieżący: 21.30 zł
Jeżeli jesteś zainteresowany kupnem produktu w dowolnym wymiarze na metry bieżące, skontaktuj się z nami:
Kliknij tutaj


Dostępne opcje


Wysokość: 22 mm

Szerokość: 140 mm

Długość: 2400 mm

Waga: 5.28 kg/sztuka

Waga: 2.2 kg/m.b.


Czas oczekiwania do 5 tygodni.

Gwarancja 15 lat.
KARTA GWARANCYJNA

Producent firma Windoor Paweł Redestowicz z siedzibą w Radomiu na ul. Rodziny Zientalów 5, NIP 948-219-20-42, REGON 672983717 udziela pełnej 3 letniej gwarancji na wyprodukowane i sprzedawane przez siebie systemy desek tarasowych nazywanych dalej „produktami" w zakresie i na warunkach zawartych w poniższej gwarancji. Dodatkowo Producent obejmuje system desek 15-letnim okresem gwarancyjnym w zakresie odporności na butwienie spowodowane działaniem grzybów lub owadów. Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje jedynie terytorium Unii Europejskiej oraz Turcji, Norwegii, Szwajcarii, Ukrainy, Rosji i Stanów Zjednoczonych Ameryki.

WARUNKI GWARANCJI

1. Warunkiem gwarancji jest stosowanie się do zaleceń producenta odnoszących się do konserwacji, sposobu użytkowania produktu oraz jego montażu zgodnie z instrukcją i obowiązującymi normami budowlanymi.

2. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie do 14 dni od daty jej zgłoszenia w miejscu zakupu. Warunkiem niezbędnym dla rozpatrzenia reklamacji jest załączenie kompletnej dokumentacji reklamacyjnej w skład której wchodzą: dowód zakupu, opis wady produktu w formie pisemnej i dokumentacja zdjęciowa pozwalająca na jednoznaczną identyfikację wady produktu.

3. Producentowi przysługuje prawo do oględzin miejsca zamontowania produktu, w celu zbadania i ustalenia wystąpienia wad objętych gwarancją.

4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Producent zobowiązuje się do dostarczenia produktów mających zastąpić produkty wadliwe na koszt własny.

5. Producent zastrzega sobie prawo doboru produktów zamiennych niezbędnych do naprawy gwarancyjnej.

6. Producent nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas nieprawidłowego transportu, składowania i wadliwego montażu oraz nieodpowiedniego użytkowania bądź konserwacji elementów systemu.

7. Gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń spowodowanych ekstremalnymi warunkami pogodowymi (gradobiciem, klęską żywiołową), uszkodzeń wynikłych na skutek pożaru i uderzeń ciał obcych, zmiany różnic w wymiarach produktów nie przekraczających 1% rozmiaru, odbarwień kolorystycznych powstałych na skutek zabrudzeń bądź oddziaływania substancji które nie powinny wchodzić w kontakt z produktem, różnic w fakturze i kolorze poszczególnych elementów systemu, uszkodzeń mechanicznych wynikających z działania obciążeń udarowych.

8. W przypadku desek poddanych końcowym procesom obróbki tj. szczotkowaniu lub szlifowaniu dopuszcza się tolerancję o wartości do 10% w zakresie wykonania obróbki na całości powierzchni deski. Do wartości tej nie wlicza się przestrzeni zagłębień pomiędzy ryflami na stronie szeroko ryflowanej.

9. Producent nie odpowiada za zmiany właściwości fizycznych będące wynikiem wpływu naturalnego starzenia się i użytkowania produktu. Dotyczy to w szczególności: zmian koloru i zmian wymiarów wynikających ze specyfiki wyrobu określonej w Aprobacie Technicznej ITB AT-15-8855/2012.

10. Gwarancja nie ogranicza, nie wyłącza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie KODEKSU CYWILNEGO (Dz. U. Nr.141, poz. 1176).

11. Okres gwarancji liczy się od momentu wydania i fizycznego odbioru produktu.

12. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługuje jedynie w wypadku pełnego uregulowania należności względem Producenta z tytułu sprzedaży produktu.

13. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszej gwarancji jest prawo polskie. 14. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Producenta. Postanowienie to nie dotyczy sporów, w których stroną jest konsument.